De Parkeertafels gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar deelnemers en klanten en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 De Parkeertafels, waaronder ook begrepen de website parkeetafels.nl, verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van De Parkeertafels. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

 

Verantwoordelijke

De Parkeertafels is de verantwoordelijke in de zin van de Avg.

De Parkeertafels vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar deelnemers en andere contacten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Heeft u vragen of klachten? U kunt De Parkeertafels bereiken via:

De Parkeertafels
Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
imfo@parkeertafels.nl

 

Voor welke doeleinden verwerkt De Parkeertafels uw persoonsgegevens?

De Parkeertafels verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 

het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten.

het voeren van de ledenadministratie;

het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;

het bevragen van leden en het doen van onderzoek;

het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);

het aangaan van een samenwerking met derde partijen;

onze bedrijfsvoering;

het voldoen aan een wettelijke verplichting;

archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

De Parkeertafels verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website en het ledennet van De Parkeertafels. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van De Parkeertafels. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt De Parkeertafels  uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt De Parkeertafels ?

De Parkeertafels verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
telefoonnummer;
e-mailadres;

interactiegegevens (bijvoorbeeld een cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek opgeslagen).

De Parkeertafels verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt De Parkeertafels ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

 

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

De Parkeertafels biedt een nieuwsbrief waarmee onze deelnemers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

Hoe zorgt De Parkeertafels  voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

De Parkeertafels  gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De Parkeertafels  neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De Parkeertafels  deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van De Parkeertafels  kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De Parkeertafels  maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De Parkeertafels  kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

De Parkeertafels verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

De Parkeertafels bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan De Parkeertafels . Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover De Parkeertafels  nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor De Parkeertafels ) maakt.

Stuur uw verzoek naar:

De Parkeertafels
t.a.v. de privacy officer / hoofd bedrijfsvoering
Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
info@parkeertafels.nl

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past De Parkeertafels passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.

De Parkeertafels neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.